Oudercommissie

De oudercommissie, iets voor u?

Bij LPS vinden we het belangrijk dat u als ouder inspraak heeft en betrokken bent bij de opvang van uw kind. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. De oudercommissie stelt u in de mogelijkheid om ons management te adviseren over de opvang.

Wat is de oudercommissie?

Alle kinderopvanglocaties van LPS hebben een lokale oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. De oudercommissie is een schakel tussen het management van de kinderopvang en de ouders van de kinderen, die de kinderopvang bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar de kinderopvang kunnen blijven gaan.

Wat doet de oudercommissie?

Ongeveer zes keer per jaar komt de oudercommissie bijeen om het management te adviseren over de kinderopvang. Er is altijd een vestigingsmanager aanwezig bij de vergadering. Tijdens de commissies worden verschillende onderwerpen besproken: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.

Als lid van de oudercommissie, heeft u als doel om:

 • De belangen van de kinderen en ouders van de kinderopvangorganisatie in kaart te brengen door contact te onderhouden met andere ouders; het behartigen van de belangen van de ouders van de kinderopvangorganisatie bij de directie en het bestuur.
 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • Te adviseren ten aanzien van pedagogisch beleid;
 • Te adviseren ten aanzien van voedingsaangelegenheden;
 • Te adviseren ten aanzien van veiligheid en gezondheid;
 • Te adviseren ten aanzien van spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • Te adviseren ten aanzien van de klachtenregeleing;
 • Te adviseren ten aanzien van het dienstenaanbod.

Wat levert de oudercommissie u op?

Door lid te worden van de oudercommissie:

 • Heeft u invloed op ons beleid;
 • Werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren);
 • En doet u contacten op met andere ouders.

Centrale oudercommissie (COC)

Voor inspraak van ouders op centraal beleid wordt er najaar 2018 een centrale oudercommissie (COC) opgericht. De lokale oudercommissies kunnen hun adviesrecht over het beleid van LPS op centraal niveau overdragen aan de overkoepelende commissie. De OOC overlegt ongeveer vier keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Kunt u deelnemen aan de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op de kinderopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang heeft, kan in principe in de oudercommissie van de betreffende locatie plaatsnemen.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, locatiemanagers of andere medewerkers. Medewerkers die een kind hebben dat op dezelfde locatie wordt opgevangen, mogen niet plaatsnemen in de oudercommissie. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden.

Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het reglement lokale oudercommissies.

Aanmelden?

Lijkt het u wat om lid te worden van de lokale oudercommissie of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met de vestigingsmanager of assistent-leidinggevende.