Tegoedkaart

Tegoedkaart

Reglement inhalen, wisselen en extra dagdelen

U neemt voor uw kind vaste dagdelen opvang af bij onze dagopvang of buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan echter voorkomen dat u incidenteel op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. Zo kunt u een dag dat uw kind geen gebruik heeft kunnen maken van de opvang ruilen of inhalen op een andere opvangdag. Daarvoor gelden wel de volgende afspraken.

Inhalen middels de tegoedkaart

– Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang, mag u deze dag of het dagdeel op een ander
   moment opnemen mits u uw kind voor aanvang van het opvangmoment heeft afgemeld op de groep. Voor de
   vervroegde opvang geldt afmelding de avond ervoor vóór 18.00 uur.
– Het inhalen van een niet-gebruikte dag/dagdeel kan alleen achteraf.
– Inhalen kan middels de tegoedkaart.
– De tegoeden op de kaart zijn gebonden aan opvangvorm/opvangsoort. Zo kunt u een afgemelde voorschoolse
   opvang alleen inhalen met voorschoolse opvang; naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang;
   vakantiedagen alleen met vakantiedagen. De enige uitzondering is het inzetten van 3 dagdelen VSO van de
  tegoedkaart tegen 1 dagdeel NSO kort van 15.15-18uur.
– Op een tegoedkaart worden maximaal 10 nog in te halen dagen/dagdelen ingevuld (max. 1 kaart per kind)
– De inhaaldagen zijn gedurende het lopende kalenderjaar geldig, hierna komen ze te vervallen.
– Inhalen kan alleen als de groepsgrootte het toelaat.
– Feestdagen mogen, als die op de vaste opvangdag vallen op de tegoedkaart. De feestdagen zijn: 1e en  
   2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag (5
   mei, eens in de vijf jaar).
– De gemiste dagen mogen niet door een broertje of zusje ingehaald worden, omdat de plaatsing kindgebonden
   is.
– Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind inhaalt, kan dit door de  
   pedagogisch medewerkers worden aangegeven.
– Het kind kan in principe alleen inhalen op de eigen groep.
– De pedagogisch medewerker noteert de inhaalmomenten op de tegoedkaart van uw kind.
– De tegoeden op de kaart zijn gebonden aan een contractvorm. Bij wijziging van de contractvorm
   (bijvoorbeeld van vaste opvang naar flexibele opvang) vervallen de tegoeden op de kaart.
– Wanneer uw kind gedurende het jaar van opvangvorm wisselt (doorstromen kinderdagverblijf naar
   buitenschoolse opvang), komen de opgebouwde inhaaldagen/dagdelen te vervallen.
– Bij opzegging van het contract vervalt het tegoed op de tegoedkaart. U vraagt maximaal één maand voor de 
   gewenste inhaaldatum aan de pedagogisch medewerker of u kunt inhalen. U krijgt zo snel mogelijk doch
   uiterlijk één week voor de gewenste datum van de pedagogisch medewerker te horen of het inhalen wel of
   niet mogelijk is.

Wisselen
– Een keer wisselen van dag of dagdeel is alleen mogelijk in dezelfde week.
– Wisselen kan alleen als de groepsgrootte het toelaat.
– Een keer wisselen kunt u afspreken met de pedagogisch medewerker op de groep.
– Aan wisselen is geen maximum aantal keer verbonden en kan dus onbeperkt.              

Text box item sample content