Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Stichting LPS-Breek4U

Op onze tussenschoolse opvang locaties werken wij met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn samen met de verantwoordelijk pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor het uitvoeren van de tussenschoolse opvang in een ontspannen, gezellige sfeer. Ze maken de ruimte klaar, ontvangen de kinderen, controleren of iedereen er is, houden toezicht bij het spelen, spelen ook met de kinderen mee en ruimen weer op als de kinderen ’s middags weer terug naar school gaan.

Aanmelden als vrijwilliger?

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kunt u contact met ons opnemen via breek4u@lpsnet.nl of 0167 – 784080.

Bij aanmelding om als TSO medewerker aan de slag te gaan, volgt er een intake gesprek. Na de intake wordt er met de vrijwillige TSO medewerker een meehelp-periode afgesproken (normaliter is dat vier weken). Na deze periode wordt in overleg een besluit genomen om verder te gaan met de TSO samenwerking, voordat er (vrijwillige) samenwerkingsafspraken worden vastgelegd.

Afspraken die worden vastgelegd gaan over de ingang van de samenwerking, beschikbaarheid, de minimale inzet per TSO, deelname aan deskundigheidsbevordering, etc.

Als u bij ons komt werken als vrijwilliger, zorgen wij voor een duidelijke taakomschrijving. Daarnaast zijn we natuurlijk blij dat we op uw inzet kunnen rekenen en dat laten we graag zien! Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten bieden we een activiteit begin van het schooljaar, een activiteit rondom de kalenderjaarwisseling en een activiteit aan het eind van het schooljaar. Daarnaast krijgen vrijwilligers af en toe presentjes.

‘TSO reglement’

Op alle scholen houden wij ons aan het TSO-reglement. Dit reglement omvat de algemene en huishoudelijke richtlijnen, afspraken en het pedagogisch beleid. In dit document treft u hier meer informatie over aan.

Pedagogisch beleid

Op basisscholen Lodijke, Maria Regina, Gummarus, Petrus & Paulus, De Zonneberg, De Pius X, St.Maarten, De Springplank, Marco Polo, Octopus, Het Kompas en St.Anthonius bieden wij tussenschoolse opvang aan in de lunchpauze voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. De kinderen blijven dan over op hun eigen basisschool. Wij hebben ons als doel gesteld om op pedagogisch verantwoorde wijze tussenschoolse opvang te regelen op alle aangesloten scholen. Hierbij vormt het kind steeds het uitgangspunt. Als het kind veiligheid, geborgenheid en ontspanning ervaart, dan zal het met plezier overblijven en dat is wat wij nastreven.

We vinden het belangrijk dat de kinderen die naar de tussenschoolse opvang komen, zich thuis voelen. We vangen de kinderen daarom op in knusse groepen, met “vaste” medewerkers die rust en structuur kunnen bieden, zodat de kinderen het programma van de ochtend even los kunnen laten. Samen met andere kinderen, is er de gelegenheid om rustig een boterhammetje te eten, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. De praktische invulling van de lunchpauze kan per school verschillen en is afhankelijk van de wens van de school, het aantal kinderen dat overblijft, de beschikbare ruimten en de inzet van de coördinator. Maar er is altijd tijd om vrij te spelen, want de tussenschoolse opvang is een moment van vrije tijd! Zowel binnen als buiten is er voldoende mogelijkheid voor uw kind om te spelen.

Ontwikkeling van kinderen

Tijdens de tussenschoolse opvang is er aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. De TSO richt zich met name op de omgang met elkaar en het (actief) samen spelen. Daarnaast besteden we aandacht aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Bijzonderheden die tussen de middag plaatsvinden, worden wanneer nodig met de leerkracht en ouders besproken.

Regels

Naast de regels die specifiek gelden voor de desbetreffende scholen, hebben we een aantal standaard regels die gelden tijdens de TSO:

Tijdens het buitenspelen gelden de volgende regels:

 • De kinderen mogen niet van de speelplaats af;
 • Alle kinderen dienen zich volgens de geldende regels van de school te gedragen, zowel in het schoolgebouw als ook op de speelplaats.

Tijdens de maaltijd gelden de volgende regels:

 • Vooraf is een moment van stilte;
 • Tijdens de lunch zitten we met elkaar aan tafel. We gaan niet van tafel als dit niet nodig is, om zoveel mogelijk rust te creëren;
 • Er wordt netjes gegeten waarbij de kinderen hun broodtrommeltje als bordje kunnen gebruiken;
 • Aan het eind van de maaltijd helpen de kinderen met het opruimen;
 • Het is toegestaan om kinderen één snoepje mee te geven voor na het eten;
 • Wanneer een kind aangeeft genoeg gegeten te hebben, stimuleren we het kind om het lunchpakketje leeg te eten. Wat toch niet opgaat, wordt mee terug naar huis genomen zodat ouders kunnen zien hoeveel het kind gegeten heeft;
 • Aanwijzingen van overblijfvrijwilligers en/of -coördinator dienen direct te worden opgevolgd;
 • Er wordt niet geroepen of gegild;
 • Lichamelijk contact (schoppen, slaan etc.) is niet toegestaan;

Alle medewerkers zijn op de hoogte van deze regels en houden zich hier aan.

Maatregelen bij onaangepast gedrag

Als de kinderen zich niet aan deze regels houden, worden ze hier door de overblijfvrijwilliger of – coördinator op aangesproken. Bij volharding van het negatieve gedrag meldt de coördinator dit bij de leerkracht en wordt ook u als ouders hiervan op de hoogte gebracht door de coördinator. Indien het onaangepaste gedrag (waarvan andere kinderen vaak ook de dupe zijn) zich blijft herhalen, kan de schoolleiding, na overleg met de centrale directie, besluiten een kind uit te sluiten van de TSO. Als ouder/verzorger wordt u hier vooraf schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte worden gebracht van deze beslissing.

Groepsgrootte en begeleiding

Bij 15 overblijfkinderen wordt er één medewerker op de groep ingeroosterd. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de totale overblijfgroep opgesplitst en worden er meerdere medewerkers ingezet. Op elke school worden de overblijfmedewerkers ondersteund door een coördinator (gediplomeerd pedagogisch medewerker).

De coördinatoren

Om er voor te zorgen dat alles goed loopt op de TSO, zijn TSO school coördinatoren aangesteld die het overblijven op school aansturen en de overblijfvrijwilligers begeleiden. De TSO school coördinatoren hebben een dienstverband met de Stichting LPS-Breek4U. De coördinatoren werken zelf mee met de TSO-vrijwilligers, en/of zij houden zich bezig met ondersteunende taken voor het TSO-team. U kunt dan o.a. denken aan bevoorrading voor de TSO, het inplannen van de TSO- vrijwilligers, het bijhouden van de weeklijsten, het aan- en afmelden van kinderen, het voeren van gesprekken met ouders en/of leerkrachten, het organiseren van scholing voor de TSO-vrijwilligers en het bewaken van kwaliteit en werkwijze. De coördinator is op gezette tijden telefonisch bereikbaar voor informatie en vragen.

Aanmeldprocedure

Stichting LPS-Breek4U werkt samen met TSOpro, een systeem waarmee we het overblijven online kunnen plannen en administreren. Om gebruik te kunnen maken van onze tussenschoolse opvang, dient u zich eenmalig kosteloos te registreren via ons TSOpro systeem. Via dit systeem kunt u zelf inplannen wanneer uw kind van de tussenschoolse opvang gebruik maakt.

Registreren werkt als volgt:

 • Ga naar www.breek-4U.nl/links/ en klik op de naam van de basisschool waar uw kind al naar toe gaat.
 • De TSOpro-website van de school opent zich;
 • Klik bovenaan de pagina op tabblad Aanmelden;
 • Klik in de tekst op de link ‘registreren’;
 • Vul het registratieformulier in en klik op verzenden;
 • U ontvangt een bevestigingsmail;
 • Print de bijlage uit de bevestigingsmail;
 • Schrijf op de print de naam/namen van uw kind/kinderen, de geboortedatum en de groep waar uw kind(eren) in zit(ten);
 • Teken voor de automatische incasso. Indien u zelf het factuurbedrag per bank wilt overschrijven, kunt u dat ook aangeven ;
 • Lever het formulier op school in bij de administratie of bij de leerkracht; of stuur het rechtstreeks naar LPS_Breek4U: Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom

Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u per mail inloggegevens. Met deze gegevens krijgt u toegang tot een deel van de website dat alleen voor u toegankelijk is. In dit ouderaccount staat uw persoonlijke TSO kalender gereed. Hier kunt u uw kind(eren) aan- en afmelden voor het overblijven. Op de overblijf-dag zelf kunt u tot 09:00 uur uw kind via de website aanmelden (en afmelden). U kunt de opvang van uw kind(eren) voor een geheel schooljaar invullen (d.w.z. reserveren).

Afmeldprocedure

Is uw kind ziek of komt het een keer toch niet naar de TSO terwijl u al wel had aangemeld, dan kunt u zich afmelden via het TSOpro systeem. U kunt uw kind(eren) afmelden tot 09:00 uur van dezelfde overblijfdag. Afmeldingen na 09:00 uur worden wel in rekening gebracht en ruilen is niet van toepassing.

De kostprijs van de opvang

Per keer dat uw kind overblijft wordt de kostprijs van de tussenschoolse opvang in rekening gebracht. De kostprijs is per keer overblijven € 2,25 per kind

Wijze van betalen

De kosten voor de gereserveerde tussenschoolse opvang worden maandelijks achteraf aan de geregistreerde ouder/verzorger gefactureerd. U ontvangt de factuur binnen 10 dagen na afloop van de betreffende maand. De factuur ontvangt u per e-mail. Hierop staan de genoten e/o gereserveerde TSO momenten gespecificeerd. Minimaal 14 dagen na de factuurdatum, veelal in de laatste week van die maand, wordt het factuurbedrag door de Stichting LPS- Breek4U automatisch van uw bankrekening geïncasseerd.

U kunt in het systeem ook kenbaar maken dat u een overmaakfactuur wilt ontvangen en het factuurbedrag zelf binnen de betalingstermijn per bank overschrijft naar de Stichting LPS- Breek4U. Vermeld bij uw bankoverschrijving altijd het factuurnummer.

Daarnaast gelden voor het betalen de volgende regels:

 • Indien een betaling vanuit uw rekeningnummer niet mogelijk is, dient u op eigen initiatief contact op te nemen met uw school coördinator om tot betalingsafspraken te komen.
 • Bij niet tijdige betaling mag de Stichting LPS-Breek4U de tussenschoolse opvang van kind(eren) bij een betalingsverzuim van één maand per direct beëindigen. Deze beëindigings-maatregelingen wordt u als ouder/verzorger schriftelijk medegedeeld middels een aangetekende opzeggingsbrief. Deze brief wordt getekend door de directie van de basisschool waar u kind naartoe gaat en door de voorzitter van het bestuur van de Stichting LPS-Breek4U.
 • Bij niet tijdige betaling ontvangt u als ouder/verzorger per e-mail een betalingsherinnering. Aan de betalingsherinnering zijn geen extra kosten verbonden. De betalingstermijn van de herinnering is uiterlijk 14 dagen. U wordt als ouder/verzorger verzocht het factuurbedrag zelf over te maken. Vermeld bij een eigen bankoverschrijving altijd het factuurnummer.
 • Blijft betaling na de herinnering uit dan worden alle openstaande posten opgesomd en gepresenteerd in een eerste aanmaningsbrief. Deze eerste aanmaning wordt per post naar u als ouder/verzorger gestuurd. Bij een aanmaning van openstaande betalingen wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht en geldt een termijn van 7 dagen om de betaling rechtstreeks aan de Stichting LPS-Breek4U te voldoen. Bovendien wordt eigen schooldirectie in kennis gesteld van de achterstallige betaling.
 • Is er na het betalingstermijn van de aanmaning geen betaling ontvangen dan bent u in betalingsverzuim. Het gebruik van de tussenschoolse opvang wordt vanuit de Stichting LPS-Breek4U beëindigd en de incassoprocedure van de totale openstaande vordering wordt in werking gezet. Zodra deze totale openstaande vordering, via het incassobureau, is voldaan is het wel weer mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang.

Vragen, opmerkingen,  suggesties of klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over de tussenschoolse opvang op uw basisschool dan kunt u altijd tijdens schooluren contact opnemen met de TSO schoolcoordinator van de school waar uw kind onderwijs geniet. Deze gegevens treft u hier: breek4u@lpsnet.nl